Update 16/07/2019

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden

Versie 03-16-07-2019

Website beheerder
Marc Van den Schoor is de eigenaar en beheerder van deze website en de geregistreerde URL’s die ernaar verwijzen.
Greet Sonck is mede beheerder van de data op deze website.
Wie gebruikmaakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
Marc Van den Schoor behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Website Inhoud
Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Marc Van den Schoor en Greet Sonck streven ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kunnen zij niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Marc Van den Schoor en Greet Sonck aanvaarden daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site. De gebruiker van deze website zal de ter beschikking gestelde gegevens niet gebruiken voor de realisatie van om het even wat dat een effectief of potentieel gevaar zou kunnen vormen voor mensen, dieren, het leefmilieu of eigendom van derden.

Ontwerp en realisatie
Deze website is geprogrammeerd door Marc Van den Schoor en is naar best vermogen getest voor het beoogde (informatieve)gebruik. De individuele gebruiker van deze website zal ervoor zorgen dat door zijn gebruik geen schade wordt veroorzaakt aan de werking van de website, de eigenaar van de website, het bedrijf dat de website host en andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt enkel gebruik van cookies voor het verbeteren van de werking van deze website. Absoluut niet voor marketing of andere doeleinden. Gebruikersgegevens worden versleuteld op de webserver bewaard en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Links naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere websites. Marc Van den Schoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud of het gebruik ervan.

Auteursrecht
Marc Van den Schoor en Greet Sonck zijn auteurs van de data die op deze website beschikbaar is gesteld tenzij anders vermeld. Ondanks de intentie om zorgvuldig met auteursrechten om te gaan zou het, door de omvang van de data, kunnen dat van bepaalde afbeeldingen of tekstfragmenten de oorsprong niet meer achterhaald kon worden. Links die verwijzen naar andere websites zijn intellectuele eigendom van de respectievelijke auteur(s) van die websites.
Als gebruiker van deze website zal je het auteursrecht respecteren.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website worden met zorgvuldigheid en respect voor privacy behandeld.
Je gegevens worden niet aan derden verkocht, ter inzage gegeven of op een andere manier ter beschikking gesteld.
Op eenvoudig verzoek worden aan de individuele gebruiker van deze website gerelateerde persoonsgegevens zo snel mogelijk gewist.


Disclaimer / Terms of use

Version 03-16-07-2019

Website administrator

Marc Van den Schoor is the owner and manager of this website and the registered URLs that refer to it.
Greet Sonck is co-administrator of the data on this website.
Anyone who uses the information on this website agrees with the following terms and conditions.
Marc Van den Schoor reserves the right to amend these provisions at any time.

Website Content
No rights can be derived from the data on this site.
Marc Van den Schoor and Greet Sonck strive to provide up-to-date and correct information. Nevertheless, they can not guarantee that all information included is in all cases up-to-date, correct and complete. Marc Van den Schoor and Greet Sonck therefore accept no liability in any form whatsoever in the event of damage or injury resulting from the use of the information on this site. The user of this website will not use the information provided for the realization of anything that could pose an effective or potential danger to people, animals, the environment or the property of third parties.

Design and realization
This website has been programmed by Marc Van den Schoor and has been tested to the best of its ability for the intended use. The individual user of this website will ensure that his use does not cause damage to the functioning of the website, the owner of the website, the company hosting the website and other users of this website.

Cookies
This website only uses cookies to improve the functioning of this website. Absolutely not for marketing or other purposes. User data are stored encrypted on the webserver and are not made available to third parties.

Links to other sites
This website may, by way of service, contain links or references to other websites. Marc Van den Schoor is not responsible for the content of these sites and is not liable for damage or injury resulting from the content or use thereof.

Copyright
Marc Van den Schoor and Greet Sonck are authors of the data that is made available on this website unless otherwise stated. Despite the intention to deal with copyrights carefully, it was possible, due to the size of the data, that certain origins or fragments of text could no longer be traced. Links that refer to other websites are intellectual property of the respective author (s) of those websites.
As a user of this website you will respect the copyright.

Personal information
All personal data that can be traced back to individuals in the electronic correspondence with this website is treated with due care and respect for privacy.
Your data will not be sold to third parties, made available for inspection or made available in any other way.
Upon simple request, personal data related to the individual user of this website will be erased as quickly as possible.
Marc Van den Schoor
Informatieve website voor elektronica hobbyisten
Menu
ENGLISH VERSION