Update 26/08/2023

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden

Versie 01-26-08-2023

Website beheerder
Marc Van den Schoor is de eigenaar en beheerder van deze website en de geregistreerde URL�s die ernaar verwijzen.
Greet Sonck is mede beheerder van de data op deze website.
Wie gebruikmaakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
Marc Van den Schoor behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Website Inhoud
Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Marc Van den Schoor en Greet Sonck streven ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kunnen zij niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Marc Van den Schoor en Greet Sonck aanvaarden daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site. De gebruiker van deze website zal de ter beschikking gestelde gegevens niet gebruiken voor de realisatie van om het even wat dat een effectief of potentieel gevaar zou kunnen vormen voor mensen, dieren, het leefmilieu of eigendom van derden.

Ontwerp en realisatie
Deze website is geprogrammeerd door Marc Van den Schoor en is naar best vermogen getest voor het beoogde (informatieve)gebruik. De individuele gebruiker van deze website zal ervoor zorgen dat door zijn gebruik geen schade wordt veroorzaakt aan de werking van de website, de eigenaar van de website, het bedrijf dat de website host en andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website gebruikt functionele cookies en cookies om de werking van de website op te volgen en te verbeteren
(Foutopsporings-cookies genoemd).
GDPR
Deze website verwerkt persoonsgegevens die door de gebruiker worden aangeleverd bij registratie.
Deze gegevens kunnen on-line door de gebruiker verwijderd worden.
- Naam en voornaam
- gebruikersnaam
- beroepsachtergrond van de gebruiker
- datum eerste gebruik
- toegang tot pagina's van de website
- actieve gebruiker
- inlog wachtwoord als onleesbare hash code.
- Zijn de gebruiksvoorwaarden gelezen
Deze gegevens kunnen op elk ogenblik door de geregistreerde gebruiker verwijderen worden.
- Log-in als gebruiker.
- op dezelfde pagina staat de link naar -verwijder account-
  Alle accountgegevens worden onmiddellijk verwijdert en er blijft geen enkel record van de gebruiker in de database bewaard.
Cookies zijn "minibestanden" en kunnen worden geplaatst op uw apparaat dat is verbonden met het internet, zoals een computer, telefoon, tablet of smart TV. Cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen of op te slaan over hoe u zich gedraagt op een website en/of op uw apparaat. Het uitlezen van deze cookies stelt de websites die ze hebben geplaatst in staat om de informatie die erin is opgeslagen op te vragen.
In de meeste gevallen mag een cookie of andere tracker alleen worden ge�nstalleerd of gelezen op een van uw apparaten als u vooraf duidelijk en eenvoudig bent ge�nformeerd over wat deze cookies doen en waarom ze worden gebruikt en als u vervolgens toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan. De verplichting om u te informeren en uw toestemming te verkrijgen, geldt voor alle cookies en andere soortgelijke technologie�n die het mogelijk maken om informatie op te slaan of toegang te krijgen tot informatie die al op een van uw apparaten is opgeslagen, ongeacht of de opgeslagen informatie persoonlijke gegevens betreft.
Er zijn echter twee situaties waarin het plaatsen en lezen van cookies niet moet worden voorafgegaan door uw toestemming:
- Wanneer cookies absoluut noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te verlenen.
- Wanneer Cookies dienen om de veiligheid van de eigenaar van de website en/of de gebruiker van de website te waarborgen.
  Deze cookies worden aangeduid als functionele cookies.
- Wanneer cookies absoluut noodzakelijk zijn voor communicatie via een elektronisch communicatienetwerk
  (Zoals bijvoorbeeld cookies die het mogelijk maken om de nodige indicaties weer te geven in gecodeerde uitwisselingen en de
  identificatoren van een transactie of de prestatie- of loadbalancing cookies, op voorwaarde dat ze uitsluitend anoniem worden
  geanalyseerd) zoals op deze website gebeurt.
Verder maakt deze website gebruik van cookies voor het opsporen van fouten in de werking van de website.
Foutopsporing cookies verzenden anonieme data naar de website beheerder.
Inhoed van foutopsporing cookies:
-Het IP adres van de gebruiker die op het ogenblik van de fout  actief de website bezocht.
-Foutcodes die toelaten de handelingen die een fout veroorzaken te achterhalen.
Deze gegevens worden niet bewaard of verwerkt maar dienen enkel om de goede werking van de website mogelijk te maken.

Links naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere websites. Marc Van den Schoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud of het gebruik ervan.

Auteursrecht
Marc Van den Schoor en Greet Sonck zijn auteurs van de data die op deze website beschikbaar is gesteld tenzij anders vermeld. Ondanks de intentie om zorgvuldig met auteursrechten om te gaan zou het, door de omvang van de data, kunnen dat van bepaalde afbeeldingen of tekstfragmenten de oorsprong niet meer achterhaald kon worden. Links die verwijzen naar andere websites zijn intellectuele eigendom van de respectievelijke auteur(s) van die websites.
Als gebruiker van deze website zul je het auteursrecht respecteren.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website worden met zorgvuldigheid en respect voor privacy behandeld. De bij registratie door de gebruiker ingegeven gebruikersgegevens worden versleuteld op de webserver bewaard en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Je kan deze gegevens online verwijderen wanneer je ingelogd bent. Je gegevens worden niet aan derden verkocht, ter inzage gegeven of op een andere manier ter beschikking gesteld.
De individuele gebruiker kan zijn account en alle bijhorende gegevens op elk moment zelf wissen.
- Log in als geregistreerd gebruiker
- op dezelfde pagina klikt u op de link die uw account verwijdert.Disclaimer / Terms of use

Version 01-26-08-2023

Website administrator

Marc Van den Schoor is the owner and manager of this website and the registered URLs that refer to it.
Greet Sonck is co-administrator of the data on this website.
Anyone who uses the information on this website agrees with the following terms and conditions.
Marc Van den Schoor reserves the right to amend these provisions at any time.

Website Content
No rights can be derived from the data on this site.
Marc Van den Schoor and Greet Sonck strive to provide up-to-date and correct information. Nevertheless, they can not guarantee that all information included is in all cases up-to-date, correct and complete. Marc Van den Schoor and Greet Sonck therefore accept no liability in any form whatsoever in the event of damage or injury resulting from the use of the information on this site. The user of this website will not use the information provided for the realization of anything that could pose an effective or potential danger to people, animals, the environment or the property of third parties.

Design and realization
This website has been programmed by Marc Van den Schoor and has been tested to the best of its ability for the intended use. The individual user of this website will ensure that his use does not cause damage to the functioning of the website, the owner of the website, the company hosting the website and other users of this website.

Cookies
This website uses cookies:
- functional cookies:
  save preferences.
  optimize the website operation.
- Debugging cookies:
  cookies to monitor the functioning of the website
  and to improve it's functionality.
GDPR
This website processes personal data provided by the user upon registration.
This data can be deleted online by the user.
- Name and surname
- user name
- professional background of the user
- date of first use
- access to pages on this website
- active user
- login password in illegibly hash code
- read terms of use
For more information about the use of this data and the way in which you can delete this data online, you will find more information in the terms of use of this website.
Cookies are "mini files" and can be placed on your internet-connected device, such as a computer, phone, tablet or smart TV.
Cookies can be used to collect or store information about how you behave on a website and/or on your device.
Reading these cookies enables the websites that placed them to request the information stored in them.
In most cases, a cookie or other tracker should only be installed or read on one of your devices if you were clearly and simply
informed in advance about what these cookies do and why they are used and if you subsequently consented to their use.
The obligation to inform you and obtain your consent applies to all cookies and other similar technologies that make it possible to store information or access information already stored on one of your devices, whether or not the stored information concerns personal data.

However, there are two situations in which the placing and reading of cookies should not be preceded by your consent:
When cookies are absolutely necessary to provide a service expressly requested by you.
Cookies that serve to ensure the security of the owner of the website and/or the user of the website.
These cookies are referred to as functional cookies.
When cookies are absolutely necessary to carry out the transmission of a communication via an electronic communication network
(such as, for example, cookies that allow to display the necessary indications in encrypted exchanges and the identifiers
of a transaction or the performance or load balancing cookies, provided that they are analyzed exclusively anonymously).
As happens on this website.
Furthermore, this website uses cookies to detect errors in the operation of the website.
Debugging cookies send anonymous data to the website operator.
Contents of debugging cookies:
- The user's IP address
- the one at the time of the error actively visiting the website.
- Error messages that allow to find out the actions that cause an error.
- Username if available.
This data is not stored or processed, but only serves to ensure the proper functioning of the website.

Links to other sites
This website may, by way of service, contain links or references to other websites. Marc Van den Schoor is not responsible for the content of these sites and is not liable for damage or injury resulting from the content or use thereof.

Copyright
Marc Van den Schoor and Greet Sonck are authors of the data that is made available on this website unless otherwise stated. Despite the intention to deal with copyrights carefully, it was possible, due to the size of the data, that certain origins or fragments of text could no longer be traced. Links that refer to other websites are intellectual property of the respective author (s) of those websites.
As a user of this website you will respect the copyright.

Personal information
All personal data that can be traced back to individuals in the electronic correspondence with this website is treated with due care and respect for privacy.
Your data will not be sold to third parties, made available for inspection or made available in any other way.
Upon simple request, personal data related to the individual user of this website will be erased as quickly as possible.

Marc Van den Schoor - Greet Sonck
version 01-26-08-2023

Marc Van den Schoor
Informatieve website voor elektronica hobbyisten
ENGLISH VERSION